Stanovy

Článok 1
Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je Občianske združenie Hrádocká Venuša.
Sídlo občianskeho združenia je Nad hliníkom 2722/2, 942 01 Šurany.
Skratka občianskeho združenia je OZ Hrádocká Venuša.

Článok 2
Ciele združenia

Ciele občianskeho združenia:

 1. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí;
 2. skrášľovanie a rozvoj KÚ Nitriansky Hrádok;
 3. propagácia mestskej časti, rozvoj cestovného ruchu;
 4. zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a kultúry v mestskej časti.

Pri napĺňaní cieľa združenia zamerať sa najmä na činnosti:

 1. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a programov pre verejnosť – pre deti, mládež a dospelých;
 2. Aktívne sa zúčastňovať pri skrášľovaní mestskej časti a dostupnými prostriedkami bojovať proti čiernym skládkam a neporiadkom na verejných priestranstvách;
 3. Využívať prostriedky z podporných fondov a grantov na zlepšovanie životného prostredia v mestskej časti a v jej okolí.
 4. Zber a zaznamenávanie ústnej ľudovej slovesnosti a hudobno-piesňového materiálu a ďalších prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva z tradície mestskej časti;
 5. Zber písomnej obrazovej dokumentácie o mestskej časti, vyhľadávanie a zhromažďovanie archiválií, predmetov a poznatkov vzťahujúcich sa k histórii mestskej časti;
 6. Podpora výskumných projektov zameraných na dokumentáciu kultúrnych a historických tradícií mestskej časti;
 7. Propagačná činnosť v miestnych, regionálnych a celoštátnych tlačových, audiovizuálnych a elektronických médiách zameraná na zviditeľnenie mestskej časti Nitriansky Hrádok;
 8. Pri napĺňaní cieľov združenia spolupracovať s mestskou samosprávou, s Mestským kultúrnym strediskom, organizáciami v mestskej časti a s materskou školou.

Článok 3
Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné.
Členom združenia môžu byť fyzické osoby nad 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím valného zhromaždenia a súčasne schválením žiadosti člena valným zhromaždením. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.

Členstvo zaniká:

 • vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,
 • vylúčením – dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,
 • vyškrtnutím – z dôvodu nečinnosti člena,
 • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
 • zánikom občianskeho združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
 • byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

Člen má povinnosť:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • platiť členské príspevky

Článok 5
Orgány občianskeho združenia

 • Valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“)
 • Výkonná rada (ďalej len „rada“ )
 • Štatutárny orgán – predseda a podpredseda združenia
 • Revízna komisia

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po jeho zániku. Schádza sa minimálne 2-krát do roka, zvoláva ho rada. Uznášaniaschopné je, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Rozhodnutia zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zhromaždenie volí a odvoláva členov rady a revíznej komisii.

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia.
Rada je volená na štyri roky. Pozostáva najmenej z troch a najviac z piatich členov. Uznášaniaschopná je, ak sa jej zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci zhromaždenia alebo ktoré si zhromaždenie vyhradilo. Rozhodnutia rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Členovia rady si volia medzi sebou predsedu združenia a podpredsedu združenia.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a ním poverený podpredseda. Títo sú oprávnení konať v mene združenia, podpisovať v mene združenia dokumenty a reprezentovať občianske združenie navonok. Obaja štatutári tak môžu konať samostatne, bez prítomnosti druhého štatutára.
Stretnutie rady zvoláva predseda združenia, prípadne niektorý člen rady poverený predsedom. Členovia rady si volia medzi sebou hospodára združenia.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Kontroluje nakladanie s majetkom združenia, účtovnú evidenciu finančných prostriedkov, hospodárenie združenia.
Revízna komisia kontroluje dodržiavanie uznesení zhromaždenia výkonnou radou. Je volená na štyri roky, pozostáva z dvoch členov združenia. Členovia revíznej komisie nemôžu byť zároveň členmi výkonnej rady.

Článok 6
Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria materiálne a finančné prostriedky získané:
Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Hospodár združenia vedie knihu príjmov a výdajov.
Hospodár spoločne s výkonnou radou vypracuje na každý rok plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie zhromaždeniu.
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. 

Článok 7
Záverečné ustanovenia

Stanovy združenia boli prerokované a schválené prípravným výborom združenia dňa 1.9.2018.
Združenie vzniká a stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra.
Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie stávajú členmi združenia a zároveň členmi prvej rady.

Sponzor webu

O nás

Občianske združenie Hrádocká Venuša bolo založené v roku 2018 za účelom organizovania kultúrno-spoločenských a športových podujatí na celom území Mesta Šurany; obnova a zachovávanie tradícií našich predkov; propagovanie cestovného ruchu.

Technický prevádzkovateľ

Branislav Jakab
Nad hliníkom 2722/2
942 01 Šurany

Web: www.branislavjakab.eu
Email: info@branislavjakab.eu
Tel.: +421 944 134 229

Ochrana osobných údajov